Bài từ Văn Phòng Nội Các, Chính Phủ Nhật Bản
Link: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/medical_e.html
(May 15, 2020)

Giá trị mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Trong Xã Hội 5.0, giá trị mới có thể được tạo ra theo những cách sau: thông qua phân tích AI của dữ liệu lớn các loại thông tin đa dạng, bao gồm dữ liệu sinh lý cá nhân theo thời gian thực, các kênh chăm sóc sức khỏe, thông tin điều trị, thông tin lây nhiễm, và thông tin môi trường. Những điều sau đây sẽ được thực hiện.
  • Cho phép một người sống thoải mái hơn bằng cách sử dụng rô bốt để cung cấp hỗ trợ sống và đối tác trò chuyện
  • Thúc đẩy cuộc sống lành mạnh và phát hiện sớm bệnh tật thông qua kiểm tra sức khỏe tự động theo thời gian thực
  • Cung cấp phương pháp điều trị tối ưu ở mọi nơi thông qua việc chia sẻ dữ liệu sinh lý và y tế
  • Sử dụng rô bốt để giảm bớt gánh nặng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tại chỗ
Hơn nữa, đối với toàn xã hội, những giải pháp này sẽ giúp giảm chi phí xã hội liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại các cơ sở y tế.